Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Beleid

Beleid

Beleid sv SDOO inzake verenigingstaken


SDOO kan niet zonder uw hulp!! 

1    Inleiding 

SDOO is een vitale vereniging, maar de organisatie van de vereniging kost steeds meer tijd. Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SDOO helaas dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende taken binnen de vereniging. Denk dan bijvoorbeeld aan het draaien van kantinediensten, het vinden van scheidsrechters om de (jeugd)wedstrijden te leiden of het vinden van coaches/trainers/leiders voor de diverse (jeugd)teams. 

Gelukkig zijn er al veel (ouders/verzorgers van) leden die zich inzetten als vrijwilliger. Het “beschikbare aantal vrijwilligersuren” is echter te beperkt om al het werk gedaan te krijgen binnen de vereniging. 

Om de vereniging levend te houden en te laten groeien en bloeien, heeft het bestuur van SDOO er dan ook voor gekozen om alle leden een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van verenigingstaken, zoals het draaien van kantinediensten of het leiden van (jeugd)wedstrijden.

Verenigingstaken zijn ook leuk om te doen en biedt leden meteen de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers of om gezellig met anderen een bardienst te draaien of een (jeugd)activiteit te organiseren. En ditmaal hoeft men niet bang te zijn dat er iedere keer een beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!  

2    Beleid inzake verenigingstaken in het kort 

Ons beleid komt er in het kort op neer dat ieder spelend lid verplicht is om per seizoen ten minste 12 uur aan verenigingstaken uit te voeren (6 uur in de 1ehelft van het seizoen en 6 uur in de 2ehelft van het seizoen). Voor jeugdleden t/m onder - 15 (jongens en meisjes) geldt deze verplichting voor een van de ouders of verzorgers. Leden kunnen daarbij kiezen uit één van de volgende categorieën van verenigingstaken:
 

  1. Draaien van kantinediensten;
  2. Meehelpen met activiteiten (zoals toernooien, feestavonden, evenementen en jeugdactiviteiten);
  3. Teamvrijwilliger (trainer, leider, grensrechter);
  4. Scheidsrechter


Leden kunnen zichzelf inplannen via de website of kunnen door SDOO worden ingepland. Leden zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

De verenigingstaken kunnen in de loop van de jaren veranderen, doordat nieuwe taken worden gedefinieerd en oudere kunnen verdwijnen.

  

3    Uitgangspunten beleid inzake verenigingstaken

 Het bestuur heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 
1. SDOO doet een beroep op ieder spelend lid en/of ouder(s)/verzorger(s) om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging en ; 

2. Ieder spelend lid en/of ouder(s)/verzorger(s) moet per seizoen tenminste 12 uur aan verenigingstaken uitvoeren; 

3. Uitgangspunt van het beleid is dat ieder spelend lid dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden (t/m onder - 15) tenminste de verenigingstaken uitvoeren. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) de vrijwilligerstaken uitvoeren met uitzondering van een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 18 jaar; 

 4. Indien een spelend lid en/of de ouder(s)/verzorger(s) zijn plichten niet nakomt, zal per - niet nagekomen taak - een extra contributiebijdrage van 35 euro worden geïnd via automatische incasso.  

 5. Gezinnen met meer dan 2 spelende leden, worden voor maximaal 2 keer het minimaal aantal uren aan verenigingstaken ingeroosterd; 

 6. Alle spelende leden en/of de ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun voorkeur voor het vervullen van de verenigingstaken zo snel mogelijk aan de leiders van het betreffende team kenbaar maken. Zij kunnen ook een eventuele voorkeur t.a.v. dagen en tijden om de verenigingstaken te vervullen doorgeven. Vanaf volgend seizoen kunnen de leden en/of de ouder(s)/verzorgers voorafgaand aan het seizoen hun voorkeuren voor het vervullen van verenigingstaken en dagen en tijden waarop zij deze kunnen vervullen doorgeven. Wanneer geen wijziging wordt doorgegeven, wordt er vanuit gegaan dat een verenigingstaak van het ene op het andere seizoen wordt voortgezet.  

 7. Alle spelende leden en/of de ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun voorkeur voor het vervullen van de verenigstaken en dagen en tijden ook registreren via de website van SDOO.

 8. Bij een tekort aan leden en/of de ouder(s)/verzorger(s) voor een van de taken, kan een lid of de ouder(s)/verzorger(s) ook verplicht ingedeeld worden voor een andere taak dan de voorkeurstaak; 

 9. De roosters voor het vervullen van de taken zullen worden gepubliceerd op de website van SDOO (www.sdoo.nl) en/of worden uitgereikt aan de leden; 

10. Van alle leden wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij SDOO; 

11.SDOO stimuleert haar leden om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechtersopleidingen; 

 

3.1    Vrijstelling voor kaderleden en 70+ leden 

Leden die een kaderfunctie vervullen bij SDOO zijn vrijgesteld van deze nieuwe regeling aangezien zij al veel werkzaamheden voor de club verrichten. Denk aan trainers, leiders, clubscheidsrechters en commissieleden. Het bestuur stelt een maximum aan de begeleiding per (jeugd)team van 3 personen. Als teams met meerdere leiders/coaches werken, kunnen dus maximaal 3 personen “vrijgesteld” worden van de in dit beleid geformuleerde verplichting om per seizoen ten minste 12 uur aan verenigingstaken uit te voeren. 

Als een ouder/speler alle thuiswedstrijden fluit of alle thuis- en uitwedstrijden vlagt, wordt hij/zij ook vrijgesteld. Dit moet echter uiterlijk bij de start van het seizoen bekend zijn gemaakt. Tijdens het seizoen kunnen hier geen wijzigingen meer in plaatsvinden. 

Verder zijn ook leden van 70 jaar of ouder vrijgesteld van deze regeling. Kaderleden en 70+-leden die wel vrijwilligerswerk willen doen zijn natuurlijk van harte welkom!

Leden, ouders en verzorgers die zo nu en dan hand en spandiensten verrichten rondom voetbalwedstrijden of trainingen (denk aan vervoer naar uitwedstrijden, wassen van voetbalkleding of af en toe als grensrechter fungeren) zijn geen kaderlid en voor hen geldt deze nieuwe regeling ook. 


3.2    Aanmelding voor verenigingstaken door bestaande leden 

Alle spelende leden en/of de ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun voorkeur voor het vervullen van de verenigingstaken zo snel mogelijk aan de leiders van het betreffende team kenbaar maken. Zij kunnen ook een eventuele voorkeur t.a.v. dagen en tijden om de verenigingstaken te vervullen doorgeven. Vanaf volgend seizoen kunnen de leden en/of de ouder(s)/verzorgers voorafgaand aan het seizoen hun voorkeuren voor het vervullen van verenigingstaken en dagen en tijden waarop zij deze kunnen vervullen doorgeven. Wanneer geen wijziging wordt doorgegeven, wordt er vanuit gegaan dat een verenigingstaak van het ene op het andere seizoen wordt voortgezet.  

Alle spelende leden en/of de ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun voorkeur voor het vervullen van de verenigstaken en dagen en tijden ook registreren via de website van SDOO.


3.3    Aanmelding voor verenigingstaken door nieuwe leden 

Voor leden die zich tijdens het seizoen aanmelden geldt een andere werkwijze. Bij het aanmelden kan men op het aanmeldingsformulier kiezen uit één van hiervoor genoemde categorieën van verenigingstaken. Nieuwe leden worden tijdens het eerste seizoen meteen ingepland voor het draaien van bardiensten of voor andere activiteiten.  


3.4    Inplannen verenigingstaken door SDOO

Leden en/of ouder(s)/verzorgers kunnen zichzelf inplannen voor verenigingstaken door zich aan te melden voor een verenigingstaak via de website van SDOO. Leden en/of ouder(s)/verzorger(s) die zichzelf niet hebben ingepland, worden door SDOO ingepland of door de betreffende commissie benaderd om een datum/tijd voor het verrichten van een verenigingstaak af te spreken. Resultaat is dat voor ieder lid en/of ouder(s)/verzorger(s) vooraf een duidelijke afspraak is gemaakt over de datum, de tijd en de te verrichten verenigingstaak! 


3.5    Afzeggen van ingeplande werkzaamheden is niet mogelijk 

Nadat u bent ingepland voor het verrichten van verenigingstaken, bent u zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Het afzeggen van eerder afgesproken en ingeplande verenigingsstaken, data of tijden is niet mogelijk.  


3.6    Wijzigen van ingeplande werkzaamheden 

Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger. Ook bent u er dan verantwoordelijk voor dat uw vervanger ook daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en de verenigingstaak verricht. Alleen in bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met de betreffende commissie. U begrijpt dat het voor SDOO onmogelijk is om alle verzoeken voor wijzigingen of verplaatsingen centraal te coördineren. U moet uw plaatsvervanger dus zelf tijdig (= minimaal 1 week van tevoren met uitzondering van ‘noodsituaties’) regelen (bijvoorbeeld door in het team van uw kind met een andere ouder te ruilen)!  Als u op het laatste moment toch afzegt en geen vervanger regelt, bent u hoe dan ook een extra contributiebijdrage van € 35,- verschuldigd (zie hieronder) 


3.7    Wat gebeurt er bij niet nakomen afspraken / niet verrichten verenigingstaken? 

Als leden of een van de ouders of verzorgers (of hun plaatsvervanger) een vooraf gemaakte afspraak niet nakomen, moet men een extra contributiebijdrage betalen van € 35,- ter compensatie van hun afwezigheid. Op het laatste moment moet er immers een oplossing gezocht worden en daar zijn extra werkzaamheden en kosten aan verbonden. Leden zijn verplicht deze extra contributiebijdrage te betalen, tenzij het bestuur van mening is dat er sprake is van speciale omstandigheden. Als men voor de tweede keer een vooraf gemaakte afspraak niet nakomt, wordt opnieuw een extra contributiebijdrage van € 35 in rekening gebracht en volgt er een waarschuwing. Leden die binnen 1 jaar ná het eerste verzuim voor de derde keer een afspraak niet nakomen worden voorgedragen voor royement bij de algemene ledenvergadering van SDOO. De kern van deze regeling is natuurlijk dat alle leden hun steentje bijdragen en dat wij met zijn allen zorgen voor een leuke, goed georganiseerde vereniging!  

4    Vele handen maken licht werk! 

Het invoeren van een regeling waarmee ieder lid zijn steentje bijdraagt, past uitstekend bij het soort vereniging dat SDOO is en wil blijven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hopen en vertrouwen op uw begrip en medewerking. Alleen met uw medewerking kan SDOO een bloeiende en goed georganiseerde vereniging zijn en blijven. Een vereniging van leden, voor leden en door leden! 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!